Menu

Politika in cilji kakovosti

Družba Stampal SB, d. o. o., opravlja dejavnost kovanja izdelkov iz aluminijevih zlitin. V Stampalu SB smo ponosni na svojo družbo, kupce, zaposlene in poslovne partnerje. Odlikuje nas nenehno prizadevanje za izboljševanje kakovosti, ki je temeljna vrednota našega delovanja. Konkurenčno sposobnost uveljavljamo s politiko kakovosti, ki je sestavni del poslovne politike družbe.

Kakovostna vhodna surovina ter znanje in izkušnje s področja kovanja izdelkov iz aluminijevih zlitin so osnova zaupanja naših poslovnih partnerjev. Strokovna usposobljenost zaposlenih, primerna stopnja tehnološke opremljenosti ter urejenost poslovnega in delovnega okolja so osnovni parametri nivoja kakovosti družbe. Zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, lastnikov ter širšega družbenega okolja je osnovno poslanstvo družbe Stampal SB.

Varnost zaposlenih, varni postopki dela ter zagotavljanje pogojev za varno delo so osnovna skrb vodstva družbe.

Nenehno izobraževanje in usposabljanje omogoča, da v največji meri izkoristimo ustvarjalne potenciale vseh zaposlenih. Izobraževanje je najpomembnejši dolgoročni korektiv dviga konkurenčnosti, zadovoljstva partnerjev, stabilnosti in uspešnega poslovanja družbe.

Vodstvo spodbuja in usmerja izboljšave v zvezi s kakovostjo na vseh ravneh, z varovanjem okolja ter varnosti in zdravja pri delu. Skrb za stalno in nenehno izboljševanje kakovosti je temeljna naloga vodstva družbe.

Vpeljava standarda ISO 9001:2015 in ostalih standardov s področja kakovosti, standardov s področja varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu so elementi za uspešnejše delo v prihodnosti.

Naši glavni cilji na področju kakovosti:

 • Proizvodnja in odpremljanje izdelkov brez napak.
 • Proces stalnih izboljšav.
 • Zadovoljevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev v celoti.
 • Naši kupci so dolgoročni partnerji, katerim ne dobavljamo le izdelkov, ampak skupaj z njimi rešujemo probleme v obojestransko zadovoljstvo.
 • Prilagajanje vseh procesov v podjetju standardom kakovosti in varovanja okolja, zahtevam trga in težnji k poslovni odličnosti.
 • Prilagajanje vseh procesov v družbi aktualni zakonodaji, posebej zakonodajam s področja delovanja družbe, s področja delovnih razmerij, ekologije in davčni zakonodaji.

Vizija družbe je doseganje optimalne kakovosti za primerno ceno na trgu. To vizijo uresničujemo z izvajanjem strateških ciljev podjetja:

 • Zadovoljstvo kupcev, partnerjev, zaposlenih, lastnikov ter družbenega okolja.
 • Uveljavljanje družbe na globalnem trgu, posebej na evropskem segmentu tržišča in povečevanje prodaje na področju avtomobilske, motorne in ostale industrije transportnih sredstev.
 • Uvajanje procesa nenehnih izboljšav z namenom dosegati in presegati pričakovanja kupcev.
 • Zagotavljanje sistema kakovosti in poslovanja po vseh sprejetih standardih.
 • Stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
 • Varovanje okolja ter varno in zdravo delo.
 • Upoštevanje aktualne zakonodaje.