Menu

Okoljska politika

 

 • Aluminijasti odkovki so si pridobili sloves izdelkov prihodnosti predvsem zaradi okolju prijazne predelave, uporabe in reciklaže.
 • V Stampalu SB se zavedamo, da pri izdelavi izdelkov iz aluminija poleg uporabljene opreme, surovin, znanja in dela uporabljamo tudi naravne vire ter neposredno vplivamo na okolje.
 • Vemo, da je premišljeno ravnanje z naravo edina prava pot, ki zagotavlja zadovoljstvo zaposlenih, kupcev in širše javnosti.
 • Prizadevamo si omejevati vplive na okolje, ki so posledica našega sedanjega in preteklega delovanja. Pri načrtovanju novih dejavnosti izbiramo tehnične rešitve, ki so tudi ekološko učinkovite. Pri razvoju novih izdelkov za svoje izdelke omejujemo vsebnost okolju in človeku nevarnih elementov.
 • Sistem ravnanja z okoljem je vgrajen v vse procese družbe Stampal SB in se v njih tudi razvija.

Temeljna načela:

 • Trajna zavezanost vodstva za varovanje okolja. To se odraža v podelitvi pristojnosti in odgovornosti pooblaščenim delavcem. Vodstvo zagotavlja učinkovito izvajanje okoljskih programov in usklajuje okoljsko politiko z razvojem podjetja in okolja, v katerem le-to deluje.
 • Naši ekološki cilji so usmerjeni k postopnemu uvajanju ekološko učinkovitih postopkov skladno s tehnološkimi in finančnimi zmožnostmi družbe.
 • Spoštovanje zakonskih predpisov, smernic in referenčnih dokumentov (BREF) o najboljših tehnikah (NRT), drugih legitimnih zahtev, ki smo jih sprejeli, je naša dolžnost na vseh ravneh. Skladnost dokazujemo z rednimi meritvami, ki jih izvajajo pooblaščene ustanove.
 • Izvajanje programa ekoloških dejavnosti smo vključili v kratkoročne in dolgoročne načrte ter strategijo. Z vsakoletno določitvijo novih nalog na področju varovanja okolja zagotavljamo nenehno izboljševanje ekološkega stanja.
 • Vsi zaposleni smo glede na svoje naloge pri varovanju okolja deležni ustreznega izobraževanja. Tako zagotavljamo višjo stopnjo okoljske ozaveščenosti in usposobljenosti za posebne naloge. Poznavanje in uresničevanje načel varovanja okolja sta za zaposlene zavezujoča.
 • Zahteve glede poznavanja in spoštovanja načel naše okoljske politike, delovanja skladno z zakonodajnimi zahtevami in izvajanja okoljskega izobraževanja za zaposlene, katerih delokrog je povezan s pomembnimi okoljskimi vidiki, prenašamo na naše dobavitelje in vse, ki delajo s podjetjem Stampal SB.
 • S sprejetjem okoljske politike se zavezujemo k preprečevanju onesnaževanja okolja.

Naša prizadevanja se odražajo predvsem v:

 • omejeni, nadzorovani in racionalni (skrbni) rabi nevarnih snovi;
 • prispevku k energetski učinkovitosti.